به کاربر اطمینان داده می شود هرگونه اطلاعاتی که از وی در سامانه ثبت می شود، به هیچ عنوان بازنشر نخواهد شد و اطلاعات وی محفوظ است.